Academic & Scientific Publishers (A.S.P.)

De uitgever ontvangt het publicatievoorstel van een auteur. Op vraag van de uitgever stuurt de auteur een ingevulde vragenlijst en het manuscript in ter beoordeling. Als de uitgever het manuscript ontvankelijk verklaart voor peerreview, wordt de auteur geïnformeerd en kan het double blind peerreviewproces worden opgestart. Op dit punt neemt de redacteur het over. De redacteur spreekt minstens twee peerreviewers aan en stuurt hen een geanonimiseerd manuscript, samen met een beoordelingsformulier. Wanneer de redacteur beide reviews ontvangt, worden beide verslagen naast elkaar gelegd.

De reviewers kunnen vier eindoordelen vellen: het manuscript is geschikt voor publicatie; het manuscript is geschikt voor publicatie mits herwerking; het manuscript moet herwerkt worden en moet opnieuw voor beoordeling naar de reviewer gestuurd worden; en ten slotte, het manuscript is niet geschikt voor publicatie. In het eerste geval kan het manuscript dadelijk in productie; in het tweede geval kan dit na de gevraagde aanpassingen, en in het derde geval na het het finale positieve oordeel van de reviewer over het herwerkte manuscript. Wanneer om aanpassingen gevraagd wordt, voegt de auteur een begeleidend schrijven toe waarin hij of zij de gemaakte aanpassingen toelicht.

Verschillen de reviewers in mening over de kwaliteit van het manuscript, zal een derde reviewer worden aangesproken.

English translation:

The publisher receives the publication proposal from an author. At the publisher’s request, the author submits a completed questionnaire and manuscript for review. If the publisher declares the manuscript eligible for peer review, the author is informed and the double blind peer review process can be initiated. The editor takes over at this point. The editor addresses at least two peer reviewers and sends them an anonymized manuscript along with an assessment form. When the editor receives both reviews, both reports are placed side by side.

The reviewers can make four final judgments: the manuscript is suitable for publication; the manuscript is suitable for publication if it is revised; the manuscript must be reworked and sent to the reviewer again for assessment; and finally, the manuscript is not suitable for publication. In the former case, the manuscript can be produced immediately; in the second case this is possible after the requested adjustments, and in the third case after the reviewer’s final positive opinion of the revised manuscript. When changes are requested, the author adds a cover letter in which he or she explains the changes made.

If the reviewers disagree on the quality of the manuscript, a third reviewer will be addressed.